Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU “Nagraj i wygraj”

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez markę Anwen.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Nagraj i wygraj” (zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „konkursem”) jest Anwen Sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 109A/3 (30-412 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000587011, której akta rejestrowe prowadzi dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6762495569

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Sponsora oraz Uczestników Konkursu.

3. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

1.4. Konkurs trwa od 20 sierpnia 2019 r. od godz. 10:00 do 3 września 2019r. do godz. 23:59.

1.5. Sponsorem nagród jest marka Anwen.

1.6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://instagram.com/kosmetykianwen

1.7. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa.

1.8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”), które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 13 lat, i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Zasady i przebieg Konkursu

3.1. Zadaniem Uczestników jest stworzenie krótkiego, maksymalnie 30-sekundowego reklamowego spotu wideo dla wymarzonego produktu marki Anwen. Spot powinien być umieszczony w wyróżnionych InstaStory na koncie Uczestnika. Po publikacji spotu Uczestnik wysyła wiadomość e-mail o temacie “Konkurs 10 000” wraz z linkiem do swojego konta na portalu Instagram na adres sklep@anwen.pl.

3.2. W Konkursie Nagroda zostanie przyznana Uczestniczce wyłonionej przez komisję konkursową (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysł).

3.3. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona 26 września 2019 na stronie: https://www.instagram.com/kosmetykianwen/

3.6. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

3.7 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3.8. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzcy zobowiązani są odesłać pocztą elektroniczną, na adres biuro@anwen.pl następujące informacje:

a. imię i nazwisko,

b. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz

c. numer telefonu komórkowego.

3.9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie 3.8 w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, w tym w szczególności Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

3.10. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt w terminie 5 dni roboczych. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

Prawa autorskie

4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

4.2. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi Uczestnik przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Pracy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

Dane osobowe

5.1.Administratorem danych osobowych Uczestników jest: Anwen Sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 109A/3 (30-412 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000587011, której akta rejestrowe prowadzi dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6762495569

5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zlecenia Administratora przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Nagrody

6.1. Nagrodą główną w konkursie jest aparat Fujifilm Instax Mini 9 w kolorze miętowym oraz zestaw kosmetyków marki Organizatora, o łącznej wartości 400 zł z dodatkową Nagrodą pieniężną w kwocie 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.

6.2. Nagrodami II stopnia w konkursie są 3 zestawy kosmetyków marki Organizatora, każdy o łącznej wartości 200 zł z dodatkową Nagrodą pieniężną w kwocie 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.

6.3. Dodatkowe Nagrody pieniężne, o których mowa w pkt. 6.1. nie zostaną wydane do rąk Uczestników, lecz zostaną potrącone i przeznaczone na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez udział w Konkursie.

6.4. Nagroda będzie wysyłana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takim przypadku nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, w tym w szczególności Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

6.6. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników konkursu, w formie elektronicznej na adres biuro@anwen.pl

Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje Organizator.

Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Postanowienia końcowe

8.2. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie https://sklepanwen.pl/strona/regulamin-konkursu oraz w siedzibie Organizatora

8.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.4. Konkurs nie jest sponsorowany ani przeprowadzany przez serwis Instagram. Serwis Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium